Archeologické lokality a nálezy okresu Brno - venkov

Publikace podává souhrnný obraz historického vývoje okresu Brno-venkov od nejstaršího pravěku až po středověk na základě archeologických nálezů. Její součástí je téměř úplný výčet nálezů v tomto prostoru a to k lednu 1987. Práce je koncipována tak, že v úvodu každé kapitoly, která zaujímá jedno období prehistorického a historického vývoje (paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, latén, období římské, stěhování národů, období slovanské a středověk), je toto období nejdříve zhodnoceno z hlediska širších souvislostí a dále z hlediska jeho významu pro okres. Stěžejní částí práce je nálezový katalog, vypracovaný pro každé období zvlášť..

created by: Trinet a.s., design Václav Houf